RUMIÑAHUI

cd cover

Cai Rumiñahui tantanacui huanpracunaca, quiquin llactapac taquicunata taquishpa, quiquin aillucunaman yuyachishpa, shuc mashicunamanpash yuyachishpa yallishcacuna cai pusac huatacunapi. Ñucachic huanpracunaman tucui shuncuhuan carashpa catincuna, tucui yuyaicunata, causaicunatapash rucuchishpa catincuna.

Rumiñahui carca shuc jatun runa, paica tucui runacunamanta macanacurca ama yurac runacunaca ñucanchic allpacunataca quichuchucuna. Chairaicu cai huampra tantanacui pai shutimi apanacuna.

Cai pachacaman, cai huanpra tantanacuica achca taquicunata charishcacuna, ñucanchic llactapi, shuc llactacunamanpash rishpa alli saquirishcacuna Saraguro shutita jahuapi churashpa.

Cai yanapashcaca tucui shuncuhuan caranchic ñucanchic yayacunaman, paicunaca ñucanchita achca yuyaicunata cushcamanta.


antara, bandolin, bandolina, bombo, chacchas, charango, guitarra, palla, quenas, rondadores, sikus, vaina, violin, zampoña.
Rumiñahui      Rumiñahui
Rumiñahui Duluth Minnesotapi
Rumiñahui

Prepared 9/15/2000 by Jim & Linda Belote
RUMIÑAHUI IN THE US, 1995
RUMIÑAHUI (Español)
RUMIÑAHUI (English)
MÚSICA / MUSIC
SARAGURO HOMEPAGE (www.saraguro.org)
  Background design from Saraguro woven belt